Wat wordt er van u verwacht?


Wat moeten bewoners zelf doen?
Van bewoners wordt verwacht dat zij hun voortuin, en indien van toepassing zijtuin, vrijmaken van beplanting, bestrating en andere obstakels. Tuinafval en puin kunt u deponeren in daartoe door de aannemer beschikbaar gestelde containers nabij de woningen. De aannemer draagt zorg voor de afvoer van deze materialen. Afvoer van grofvuil kunt u aanvragen via de gemeente.De gemeente hoogt uw voortuin gelijk met de weg op. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het opnieuw inrichten van de tuin.
Terug naar boven.

Waarom is het nodig dat mijn tuin wordt opgehoogd?
Voor een stabiele nieuwe weg stabiel is het nodig dat de fundering doorloopt tot één meter in de tuinen die aan de weg liggen. Omdat de nieuwe weg hoger wordt aangelegd dan de huidige weg, zal ook de eerste meter van uw tuin hoger komen te liggen. Als gebaar naar bewoners heeft de gemeente besloten ook het overige deel van de voortuin op te hogen,
Terug naar boven.

Waarom is het nodig dat er in mijn tuin wordt gegraven?
Naast de wegen en paden wordt ook de totale riolering vervangen. Dit betekent dat we ook de aansluiting van de riolering op uw huis vervangen. Hiervoor is het nodig een pad te graven vanaf de weg tot aan deze aansluiting bij uw huis.
Terug naar boven.

Wie betaalt de nodige werkzaamheden aan mijn tuin?
De gemeente draagt de kosten voor de aanleg van de riolering en het ophogen van uw voor- of zijtuin. De materialen, die vanwege deze werkzaamheden verwijderd moeten worden, moeten door u (of voor uw rekening) worden verplaatst of afgevoerd. Tuinafval en puin kunt u deponeren in daartoe door de aannemer beschikbaar gestelde containers nabij de woningen. De aannemer draagt zorg voor de afvoer van deze materialen. Afvoer van grofvuil kunt u aanvragen via de gemeente. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor de inrichting van uw tuin zijn voor eigen rekening. Kunt u aantonen dat u hiervoor onevenredig veel kosten moet maken, dan kunt u in aanmerking komen voor een nadeelcompensatie (zie vraag: kan ik gecompenseerd worden in de kosten die ik moet maken?).
Terug naar boven.

Wie betaalt de extra werkzaamheden aan mijn riolering?
In fase 2 moet de huisaansluiting van de riolering verlegd worden van de achterzijde van de woning naar de voorzijde. De gemeente neemt de extra kosten die dit met zich meebrengt op zich. De aannemer die de werkzaamheden aan de weg uitvoert bekijkt per woning hoe de riolering het beste naar de voorzijde verlegd kan worden. Deze extra werkzaamheden worden door deze aannemer uitgevoerd, op kosten van de gemeente.
Terug naar boven.

Kan ik gecompenseerd worden in de kosten die ik moet maken?
Voor bewoners die van mening zijn dat zij onevenredig veel kosten moeten maken is een nadeelcompensatieregeling vastgesteld. Deze regeling vergoedt de kosten die buiten het normaal maatschappelijk risico vallen. Bewoners die hiervoor in aanmerking menen te komen, dienen daarvoor schriftelijk een onderbouwd verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders. Het verzoek wordt in behandeling gegeven aan een onafhankelijke bureau. Dit bureau geeft advies op het verzoek. Het college besluit op basis van dit advies binnen acht weken of – indien er deskundigen zij ingesteld – binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag, of het verzoek wordt ingewilligd. Uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de vergoeding is het werkelijk geleden nadeel, in de vorm van onder meer extra gemaakte kosten. Uitgebreide informatie onder de nadeelcompensatie vindt u in de beleidsregel nadeelcompensatie Kockengen Waterproof
Terug naar boven.