Gevolgen van de werkzaamheden


Wat gaat er veranderen?
Alle wegen en paden, die eigendom zijn van de gemeente, worden opgehoogd. Daarnaast wordt de riolering volledig vernieuwd. Het ophogen van de wegen, paden en het groen biedt de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan de inrichting van de openbare ruimte. Zo zal de boomstructuur worden verbeterd en wordt waar mogelijk de inrichting van de wegen afgestemd op het geldende 30km/h beleid. Ook kunnen er aanpassingen worden gedaan in bijvoorbeeld parkeer- of speelvoorzieningen.
Terug naar boven.

Kunnen we als bewoner meedenken over de nieuwe inrichting van de wijk?
Per wijk zullen voor de start van de werkzaamheden de inrichtingswensen worden geïnventariseerd tijdens een informatiebijeenkomst. De reacties vat de projectgroep samen in het definitieve wijkplan. De projectgroep beoordeelt welke verbeterpunten kunnen worden verwerkt in de definitieve aanpak, die ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ruim voordat de werkzaamheden in uw wijk starten, ontvangt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.
Terug naar boven.

Wat gebeurt er met de bomen?
Uitgangspunt is om zo veel mogelijk bomen te handhaven. Waar dit niet lukt wordt in overleg met de afdeling groenbeheer bekeken waar nieuwe bomen geplant kunnen worden.
Terug naar boven.

Kan ik een oprit voor mijn woning krijgen als ik al op eigen terrein parkeer?
Hiervoor kan een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Indien de vergunning wordt verleend, kan de oprit in de werkzaamheden worden meegenomen.
Terug naar boven.

Worden de brandgangen achter de woningen ook opgehoogd?
De brandgangen/achterpaden zijn geen openbare ruimte en worden niet meegenomen in de werkzaamheden. Indien het nodig is deze op te hogen, is dit aan de perceel(s)eigenaren.
Terug naar boven.

Bieden de nieuwe parkeerplaatsen voldoende ruimte voor grote auto’s?
De parkeerplaatsen voldoen straks aan de richtlijnen voor parkeervakken (5m. lengte en een rijweg van 6m. breed).
Terug naar boven.