Onderdeel van het programma Kockengen Waterproof is het gemeentelijke project voor het ophogen van de wegen, paden en het groen en het ophogen en vernieuwen van de riolering. In een periode van tien jaar worden alle wijken van Kockengen aangepakt. Onderstaande afbeeldingen geven schematisch weer wat er gaat gebeuren en hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien. Verderop leest u meer over de gevolgen van de werkzaamheden en hoe u kunt meedenken over de inrichting van uw wijk.

Wat gaat er precies gebeuren?

Huidige situatie

De werkzaamheden zijn gebaseerd op de gekozen oplossingen voor de problematiek in het dorp. Allereerst worden de bestaande weg (asfalt) en fundering verwijderd. Daarna wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd. Vervolgens zullen de nutsbedrijven hun nieuwe hoofdnet aanleggen, waarna zowel de huisaansluitingen van de nutsbedrijven als van de riolering worden aangelegd naar de woningen. De nutsbedrijven maken de aansluitingen tot in de meterkast, de gemeente legt de rioolaansluitingen aan tot de gevel. Tot slot wordt de openbare ruimte opgehoogd met licht materiaal en opnieuw ingericht. Ook de voortuinen worden door de gemeente opgehoogd.

Nieuwe situatie wegNieuwe situatie incl tuinen

 

Samenwerking

De gemeente werkt bij de uitvoering van deze werkzaamheden nauw samen met de onder andere het hoogheemraadschap, de nutsbedrijven en de woningstichting. De woningstichting zal vooruitlopend en gelijktijdig aan de werkzaamheden van de gemeenten en de nutsbedrijven een aantal benodigde werkzaamheden uitvoeren, zoals het aanbrengen van kruipluiken en het verplaatsen van de regenpijpen. Nutsbedrijven en woningstichting zullen u zelf over de planning van deze werkzaamheden informeren.

Gevolgen

Tijdens de werkzaamheden ondervindt u als bewoners, ondernemer of organisatie overlast. De gemeente en aannemer doen er alles aan om deze overlast te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat de bereikbaarheid en leefbaarheid van uw wijk tijdelijk onder druk komen te staan We vragen uw begrip en medewerking om Kockengen samen ‘waterproof’ te maken.
Hieronder kunt u meer lezen over de gevolgen van de werkzaamheden: is uw woning bereikbaar tijden de werkzaamheden? Wat gebeurt er in en rond uw tuin? Zijn er nog andere gevolgen voor uw leefsituatie? En welke mogelijke invloed heeft bijvoorbeeld het bouwverkeer op uw woning en de omgeving? Heeft u nog vragen of wilt u iets melden, neemt u dan contact op via info@kockengenwaterproof.nl of telefoonnummer 14 0346

aanleg riool2Bereikbaarheid en omleidingen
Uw woning of (bedrijfs)pand is tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar, vooral met de auto. De aannemer zorgt er gedurende de werktijden voor dat er een medewerker beschikbaar is voor hand – en spandiensten (boodschappen bezorgen, minder validen behulpzaam zijn om de woning te bereiken, afvoeren vuilnis etc.)
Tijdelijk zullen omleidingen nodig zijn. Deze worden door tijdig aangekondigd door middel van borden. Per fase worden bewoners nader geïnformeerd over de bereikbaarheid tijdens die fase.

 

trottoirs verwijderdTuinen
Voor een stabiele weg is het nodig om de funderingen van de nieuwe wegen door te laten lopen tot één meter onder uw tuin. Daarnaast worden de rioolaansluitingen vernieuwd, ook hiervoor zal in uw tuin worden gegraven. Dit betekent dat u uw tuinhek, trap, bestrating of beplanting moet verwijderen. na afloop van de werkzaamheden hoogt de gemeente de voortuin op met zand en/of teelaarde en kunt u de tuin opnieuw inrichten. Voor de afvoer van het verwijderde groenafval en puin worden door de gemeente containers geplaatst. De afvoer van grofvuil kunt u aanvragen via de gemeente.

 

Waterleiding
Op het moment dat de rioolaansluitingen worden vernieuwd, zal de waterleiding tijdelijk worden afgesloten. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Bouwverkeer
Tijdens de werkzaamheden zal er zwaar verkeer door het dorp rijden, er zal gegraven worden en de grondwaterstand zal soms tijdelijk verlaagd worden. Dit alles kán mogelijk schade toebrengen aan gebouwen. De gemeente voert daarom voor uitvoering van de werkzaamheden bouwkundige vooropnames uit van kwetsbare woningen en panden. Daarnaast wordt er een monitoringsplan opgesteld voor het bewaken en controleren van de woonomgeving Wilt u een schade of overlast melden dan kan dit via telefoonnummer 14 0346.

Meedenken over uw wijk

Het ophogen van de wegen, paden en het groen biedt de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan de inrichting van de openbare ruimte. Zo zal de boomstructuur worden verbeterd en wordt waar mogelijk de inrichting van de wegen afgestemd op het geldende 30km/h beleid. Ook kunnen er aanpassingen worden gedaan in bijvoorbeeld parkeer- of speelvoorzieningen. Per wijk zullen voor de start van de werkzaamheden de inrichtingswensen worden geïnventariseerd tijdens een informatiebijeenkomst. De reacties vat de projectgroep samen in het definitieve wijkplan. De projectgroep beoordeelt welke verbeterpunten kunnen worden verwerkt in de definitieve aanpak, die ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ruim voordat de werkzaamheden in uw wijk starten, ontvangt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

Planning deelprojecten

De ophoging van het dorp vindt wijk voor wijk plaats. De volgorde is daarbij afhankelijk van de mate en frequentie waarin er nu sprake is van wateroverlast. Daarnaast speelt de noodzaak om het riool te vernieuwen een rol. Tot slot is gekeken naar praktische zaken als de geleiding van bouwverkeer en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk bouwverkeer over net opgehoogde wegen te laten rijden.