Om de water- en bodemdalingsproblematiek op te lossen heeft de gemeente een aantal maatregelen vastgesteld. De gemeente wil daarmee een duurzaam perspectief voor een leefbaar Kockengen realiseren. Wat is een duurzaam perspectief? Dit is een toekomstbeeld waarbinnen evenwichtig aandacht is voor:

  • Mens: kwaliteit leefomgeving, reductie overlast.
  • Milieu: zuinig met grondstoffen, reductie van afvalstromen; anticiperen op klimaatverandering.
  • Betaalbaarheid: lage levensduurkosten (totale kosten van aanleg en beheer).

Vanuit dit perspectief zijn keuzes gemaakt met betrekking tot het watersysteem (waterpeil), de riolering en de ophoging van de openbare ruimte, zoals de aanleghoogte en de constructie. Daarnaast zijn tijdelijke maatregelen genomen om grote overlast te voorkomen.

Het ophogen van wegen paden en groen

Fase 1 afgerondDe openbare ruimte is in sommige wijken zo ernstig verzakt, dat het slootpeil is bereikt. Omdat het slootpeil niet verder naar beneden kan, is het nodig wegen, paden en groen op te hogen. Dit ophogen gebeurt met speciale lichte materialen (bijvoorbeeld vulkanisch gesteente ). Het gewicht van de huidige wegen in de zachte veengrond veroorzaakt verzakkingen. Het streven is om met deze lichte materialen de verzakking als gevolg van het ophogen te beperken tot 15 centimeter in 30 jaar. De keuze van de meest geschikte materialen is afhankelijk van de ondergrond, die plaatselijk sterk kan verschillen, en van de verkeersbelasting van de betreffende weg. Daarom wordt per gebied gezocht naar een gunstige balans tussen de aanlegkosten en de jaarlijkse beheerslasten.

Bij het ophogen is er ook aandacht voor de groeninrichting, speelplaatsen en mogelijke verkeersverbeteringen.

Het ophogen en vernieuwen van de riolering

Afvoer van afvalwater en regenwater wordt gescheiden en lekkages worden opgeheven. Doordat de riolering nu op bepaalde plekken kapot is, komt er vies water in de bodem en schoon grondwater in de riolering. Het systeem is na de vernieuwing duurzamer, omdat het afvalwater gescheiden blijft en er dus efficiënter wordt gezuiverd. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om het regenwater van dak of straat rechtstreeks naar de sloot af te voeren en niet meer naar de riolering, “afkoppelen” heet dat. De riolering wordt zo volgens de moderne maatstaven aangelegd. Ook bij de vernieuwing van de riolering wordt gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen.

Waterpeil

SONY DSCHet huidige waterpeil in het dorp wordt gehandhaafd op 1,85 meter onder NAP. Gezien de funderingen in het dorp is dit de absolute ondergrens. In sommige woningen is het grondwater tot aan de bovenkant van de houten paal gezakt. Als een houten paal met lucht in aanraking komt, kan deze gaan rotten en ontstaat schade aan de woning. Bij een aantal woningen is dit al aan de orde. Bovendien zou een waterpeildaling leiden tot extra bodemdaling.

De aanleghoogte van de openbare ruimte wordt circa 1,20 meter onder NAP, circa 65 centimeter boven slootpeil en gemiddeld zo’n 20 centimeter onder de drempelhoogte van woningen.

Tijdelijke maatregelen

Naast de langetermijn maatregelen nemen de gemeente en het waterschap tijdelijke maatregelen om de gevolgen van een zogenaamde piekbui te beperken. Dit zijn regenbuien waarbij er meer dan 20 mm. neerslag per 24 uur valt. Het doel is om na zo’n hevige regenbui het water- peil in de kern van Kockengen binnen één etmaal weer terug te brengen op het normale niveau van 1,85 meter onder NAP.

Om wateroverlast te beperken bij dergelijke zware regenval, is afgesproken extra pompen in te zetten. Dit gebeurt eventueel in samenwerking met de brand- weer. Aan een andere, meer duurzame maatregel wordt momenteel gewerkt. Het gaat om een aanpassing van het pompsysteem, met twee mogelijkheden: het preventief wegpompen van water om een verwachte hevige regenbui te kunnen opvangen of steviger gaan pompen op het moment dat het water- peil gaat stijgen.

De tijdelijke maatregelen zijn er totdat de structurele maatregelen in het dorp zijn uitgevoerd en zijn daarom beschikbaar voor een periode van tien jaar. Overigens is wateroverlast na extreme regenval ook met deze maatregelen niet op te lossen. Extreem veel neerslag levert bijna overal in het land overlast op, dus ook in Kockengen. Wel kan die overlast worden beperkt in omvang en duur.