Agenda 2063

Agenda 2063 is het lange termijn toekomstperspectief, een meerjarenprogramma met drie hoofdthema’s: dorp, polder en water. De aanpak van het dorp is het meest urgent. Verder gaat de provincie een gebiedsproces starten om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame inrichting van de polder. Daarbij wordt samen met de gebruikers gekeken naar gewenste ontwikkelingen en kansen waardoor het peilverschil tussen dorp en polder klein blijft en geleidelijk zou kunnen verlopen. Dit is op langere termijn essentieel voor de openbare ruimte en funderingen in het dorp. Ook voor de dorpsuitbreiding het Vierde Kwadrant is het van belang nu al rekening te houden met huidige en toekomstige peilverschillen tussen dorp en polder.

diagram-achtergrondinfo

Masterplan Kockengen Waterproof

Het Masterplan Dorp – Kockengen Waterproof is leidraad bij het ophogen van wegen en pleinen en bij de maatregelen aan spelen, groen en verkeer. De principekeuzes, geldend voor alle wijken worden daarin gemaakt. Het Masterplan wordt naar verwachting eind 2015 afgerond. U vindt hier het Masterplan Kockengen Waterproof.

Juridisch rapport

In dit rapport wordt een weergave gegeven van de verantwoordelijkheden van overheden en particuliere grondeigenaren bij het treffen van maatregelen in het kader van het project ‘Kockengen Waterproof’. Met name gaat het om het herstel van het rioleringssysteem, in combinatie met het afkoppelen van de hemelwaterafvoer, het ophogen van gronden en het peilbeheer. De wederzijdse verantwoordelijkheden zijn verder uitgewerkt door aan te geven welke rechten en plichten de partijen hebben, en wie de kosten van de maatregelen moet dragen.
Juridisch Rapport Kockengen Waterproof